ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17

Шашны философи

Шашны философи нь философийн нэг төрөл юм. 19-р зууны философч Сёрен Къеркегор өөрийн гол анхаарлаа сүсэг бүшрэл,аврагч,нүгэл,аймшиг гэх мэтийн шашны ойлголтуудад төвлөрүүлэн Умард Европын протестант христийн үзэлтнүүдтэй хэлэлцэн тохирох бүх нас ...

Эртний Грекийн философи

Эртний Грекийн философи нь Бага Ази дахь ионичуудаас үүсэлтэй. Энэ нь Персид хамгийн ойрхон ба амархан нөлөөлдөг байсан. Персийн цэргийн хүчээ ихэсгэснээс болж Иониагийн сэхээтэнүүд ба технакратчууд Магна Граеса луу шилжин суурших шаардлагатай бо ...

CPU-I/O burst cycle

CPU-I/O burst cycle ашигласан матирал Operating system concefts Device Driver гэдэг нь компьютерын hardware, software хоёрыг хооронд нь уялдуулан ажиллуулж, тэдгээрт хурдан, найдвартай ажиллах боломж, нөхцөлийг хангаж өгөх ерөнхий үүрэгтэй, төхөө ...

Зургийн боловсруулалт

Зургийн боловсруулалт нь нэг ёсондоо сигнал боловсруулалт юм. Энэхүү үйл ажиллагааны оролт нь фото зураг эсвэл видео материал, харин гаралт нь зураг, түүнээс илрүүлсэн онцлог шинжүүд аль эсвэл зурагтай холбоотой параметрүүд байдаг. Зураг боловсру ...

Алгоритм хадгалах

Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртэлх" Арга зам” юм. Алгоритмыг дүрслэх: Алгоритмыг дараах хэлбэрээр дүрсэлдэг. a.Ердийн харилцааны хэлээр: Хүмүүсийн ердийн харилцааны хэл ашиглан алгоритмын алхмуудыг тайлбарлан бичдэг. ...

Бета функц

Математикт бета функц буюу Эйлерийн интеграл гэж нэгдүгээр төрлийн, дараах байдлаар тодорхойлогдох тусгай функцийг хэлнэ. B x, y = ∫ 0 1 t x − 1 − t y − 1 d t {\displaystyle \mathrm {\mathrm {B} } x,y=\int _{0}^{1}t^{x-1}1-t^{y-1}\,dt\!} энд Re x ...

Дирихлегийн зарчим

Дирихлегийн зарчим - комбинаторикт, хэрвээ n ширхэг зүйлийг m ширхэг хайрцганд хийхэд, n> m бол, дор хаяж нэг хайрцаг нэгээс их зүйлийг агуулна. Энэ нь гарцаагүй үнэн зарчим бөгөөд бодит амьдралд "гурван бээлийний аль нэг хоёр нь заавал баруун ...

Интерполяц

Интерполяц гэдэг нь тооцолон бодох математикийн хувьд өгөгдсөн дискрет утгуудын хоорондын утгуудыг тооцолох арга юм. Шинжлэх ухааны болон инженерын тооцоо хийхэд туршилтын аргаар эсвэл санамсаргүй сонгогдсон тоон утгуудтай ажиллах тохиолдол их га ...

Комплекс тоо

Математикт дараах хэлбэрийн тоог комплекс тоо гэдэг. a + b i {\displaystyle a+bi\,} үүнд a болон b нь бодит тоонууд бөгөөд i нь i ² = −1 байх шинж чанартай хуурмаг нэгж юм. Бодит тоо a -г комплекс тооны бодит хэсэг гэх ба харин бодит тоо b -г хуу ...

Олон гишүүнт дээрх Эвклидийн алгоритм

F- дурын талбар" x {\displaystyle x} ” ямар нэг үл мэдэгдэгч байг. x 0, x 1, x 2, x 3. {\displaystyle x_{0},x_{1},x_{2},x_{3}.} хэлбэрийн х үсэг бичигдсэн байг. Үүнд х0 үгийг Ф талбарын нэг гэж тооцно. Дээрх үгнүүдийг Ф талбарын элементүүдээр үрж ...

Олонлог

Математикийн шинжлэх ухаанд олонлог гэж хэд хэдэн "юмс" тодорхой шинж чанараараа нэгдсэн "цуглуулга"-ыг хэлнэ. Олонлогт агуулагдах юмсыг элемент гэдэг. Олонлог нь олонлогийн онол төдийгүй орчин үеийн математикийн шинжлэх ухааны бүх салбарт чухалд ...

Паскалийн гурвалжин

Паскалийн гурвалжин нь математикч Блез Паскалийн нээсэн гэгддэг захаараа нэгэн тоотой, бүх тоо дээрх хоёр тооныхоо нийлбэр байх гурвалжин юм. Паскалийн гурвалжны зарим онцлог нь: Бүх эгнээ мөн тэгээр эхэлсэн өөрийнхөө зэргийн полином коэффициент ...

Рационал тоо

Рационал тоо англ. Rational number) гэж хоёр бүхэл тоо a, b -г ашиглан a / b хэмээх энгийн бутархай хэлбэрээр бичигдэх тоонуудыг хэлнэ. Үгийн гарал нь гре. λογος, англ. ratio буюу харьцаа гэсэн нэрнээс гаралтай. Рационал тоон олонлогийг "Хуваагч" ...

Риманы таамаглал

Математикт, Риманы таамаглал гэдэг нь Риманы зета функцийн бүх хялбар илэрхийлэгдэхгүй тэглэгч утгууд нь гэсэн бодит хэсгийг агуулна гэсэн томъёолол бүхий, 1859 онд математикч Бернард Риманы дэвшүүлсэн таамаглалыг хэлнэ. Риманы таамаглалыг тооцоо ...

Сампин

Сампин, Бодох мохлиг нь ихэвчлэн Ази тивд тархсан тоо бодох үйлдэл гүйцэтгэх багаж юм. Анхандаа элс, мод, чулуу, төмөрлөг зэргийг ухсан ховилын дагуу шош, чулуу зэргийг хөдөлгөдөг байсан бол өнөө үед эрхи нь гулгах нарийн төмөр шор, хулсан хүрээт ...

Стирлингийн томъёо

Математикт "Стирлингийн томъёо" нь n!-н утгыг олоход түгээмэл хэрэглэгддэг томъёо юм. Ялангуяа n нь их утгатай үед мөн log суурьтай n!-н утгыг тооцоолоход хэрэглэгддэг. Бодолтын үр дүнд тооны машинаар бодсонтой хариу нь яг таарч гарахгүй ч хамгий ...

Тоо

Тоотой холбоотой чухал зүйл бол нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах үйлдлүүд юм. Энэ тухай дэлгэрэнгүйг "Арифметикийн дөрвөн үйлдэл" өгүүллээс үзнэ үү. Янз бүрийн үйлдлүүдтэй холбоотой асуудлуудыг математикийн нэг салбар болох алгебрт бүлэг, цагираг, ...

Фибоначчийн тоо

Математикийн шинжлэх ухаанд, Фибоначчийн тоо нь дараах дарааллаас бүрдэнэ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Тодорхойлолт ёсоор бол Фибоначчийн тооны эхний 2 тоо нь 0 болон 1 гэж өгөгдсөн ба түүнээс хойшхи Фибоначчийн тоонууд нь өмнөх ...

Хувьсагч

Хувьсагч гэдэг нь тоон утга нь хэд ч байж болох үл мэдэгдэх тоо юм. Гэхдээ хувьсагч нь зэргээсээ хамаарч өөрчлөгдөнө. Хувьсагч нь математикийн тэгшитгэлийн шийд нь болдог. Нэг хувьсагчийг олохдоо ямагт нөгөө хувьсагчийг ашиглана. Тэгшитгэл нь нэг ...

Ном зүй

Ном зүйг хэрэглээнд үндсэн гурван утгаар хэрэглэдэг. 1. Ном зүй хэмээх нэр томъёог ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, ангилах, олон түмэнд сурталчлах, мэдээлэл өгөх зэргээр судалдаг шинжлэх ухаан, дадлага үйл ажиллагаа, мэдлэгийн салбар гэж о ...

Байесын теорем

P B = B {\displaystyle PB=B} үзэгдэл явагдах магадлал prior probability P B ∣ A = A {\displaystyle PB\mid A=A} үзэгдэл явагдсаны дараа B үзэгдэл явагдах магадлал нөхцөлт магадлал, posterior probability гэе. Тэгвэл Байесын теорем ёсоор P A > 0 ...

Магадлал ба статистикийн нэр томьёо

Дараах үг хэллэгүүд бол математикийн шинжлэх ухааны салбарууд болох статистик болон магадлалын онол зэрэгт хэрэглэдэг мэргэжлийн нэр томьёонууд бөгөөд товч тайлбар болон орчуулгын хамт жагсаав.

Парэтогийн зарчим

Парэтогийн зарчим буюу 80:20-ийн дүрэм гэдэг нь олон үзэгдлийн хувьд нийт үр дүнгийн 80 хувь нь зөвхөн 20 хувиас нь л шалтгаалдаг гэх зарчим юм. 1906 онд Италийн эдийн засагч Вильфредо Парэто Италийн нийт газар нутгийн 80%-г хүн амын 20% нь эзэмш ...

Шинжлэн магадлах ухаан

Шинжлэн магадлах ухаан нь аливаа /үндсэн хуулийн, эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрийн/ хэрэг, маргааныг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны болон бусад салбарын мэдлэгийг ашиглах зорилгоор шинжлэн магадлахуйн онол, эрх зүй, ёс зүй дор суурилсан ерөн ...

Германы музей

Германы музей, бүтэн нэрээрээ Байгалийн шинжлэх ухаан ба техникийн шилдэг бүтээлүүдийн Германы музей нь Герман улсын Мюнхен хотноо байрлах, байгалийн шинжлэх ухаан, технологийн дэлхийн хамгийн том музей юм. Шинжлэх ухаан, технологийн 50 салбарын ...

JVM программчлалын хэлний жагсаалт

JVM хэлнүүдийн энэ жагсаалт нь Java виртуал машин дээр ажилладаг компьютерийн програм хангамжийг бий болгоход ашиглагддаг компьютерийн програмчлалын хэлүүдээс бүрдэнэ. Эдгээр хэлүүдийн заримыг Java програмаар тайлбарладаг бөгөөд зарим нь Java-ийн ...

Квант хими ба хатуу биеийн физикийн програмнууд

Квант химийн комьпютерын програм нь квант химийн аргыг ашиглан химийн тооцооллыг хийдэг програм юм. Үүнээс ихэнх нь Хартри-фок ба пост-Хартри-фок аргыг ашигладаг. Мөн нягтралын функцын онол, молекулын механик эсвэл хагас империк квант химийн арга ...

Интелийн Олон Улсын Шинжлэх Ухаан ба Инженерчлэлийн шалгаруулалт

Интелийн Олон Улсын Шинжлэх Ухаан ба Инженерчлэлийн шалгаруулалт нь дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын шинжлэх ухааны бүтээл судалгаа ба технологийн бүтээлээрээ авьяасаа сорьдог олон улсын шалгаруулалт тэмцээн юм. Энэ шалгаруулалт нь Интел ко ...

Олон улсын мэдээлэлзүйн олимпиад

Олон Улсын Мэдээлэлзүйн Олимпиад нь жил бүр ахлах ангийн сурагчдын дунд зохиогддог бөгөөд алгоритмын бодлого бодож өрсөлддөг олон улсын тэмцээний нэр юм. Анхны олимпиад нь 1989 онд Болгар улсын Правец хотод болж байсан. Улс болгоны багт хамгийн о ...

Программчлалын олимпиад

Спортын програмчлал - компьютерт суурилсан янз бүрийн бодлогыг бодох оюун ухааны тэмцээн, бодолтыг төрөл бүрийн алгоритмуудын тусламжтай аль нэг програмчлалын хэл дээр хийдэг. Оролцогчдод хэд хэдэн бодлого өгөх ба хэрэв оролцогчийн бичсэн код шүү ...

Профессор

Профессор нь дээд боловсролын эрдмийн зэрэглэлтэй багш, судлаачын алба буюу цол юм. Улс бүрээр профессорын цолны олголт ба ажлын шинж чанар өөр байдаг гэхдээ АНУ ба Европын Холбооны улсуудад ойролцоо стандартад байдаг буюу их сургууль, коллежийн ...

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков

Гомбожаб Цыбиков буюу Цэвэгийн Гомбожав, Урд-Ага, Забайкальская область, Орос - 1930 оны 9 сарын 20, Агинское, Буриад, ЗХУ, одоогийн Забайкальский край, ОХУ) Оросын нэрт монголч эрдэмтэн, төвд судлаач байсан. Түүний Лхас хотод 1900-1901 онд авсан ...

Хенри Кавендиш

Хенри Кавендиш нь Францын Ницца хотод 1731 оны аравдугаар сарын 10-нд Девонширын гүнтэн Вильям Кавендишын гутгаар хүү лорд Чарльз Кавендиш болон Кентийн гүнтэн Хенри Грейн дөтгөөр охин Анна Грей нарын том хүү болон мэндэлжээ. Дүү Хенри Фредерикий ...

Мари Кюри

Мария Саломеа Склодовска-Кюри нь польш гаралтай франц физикч, химич эрдэмтэн. Дэлхийд тэрээр Мари Кюри буюу зүгээр л хатагтай Кюри нэрээр алдаршжээ. Мари Кюри Польшийн Варшав хотноо төрж, 24 нас хүртлээ тэнд амьдарсан бөгөөд 1891 онд эгчийн хамта ...

Дмитрий Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев нь 1834 оны 2-р сарын 8-нд Тоболскт төрж, 1907 онд Санкт-Петербургт нас баржээ. Тэрээр химич болон зохион бүтээгч байсан ба химийн үелэх системийг анх зохиож байв. Үелэх системд хувь нэмрээ оруулж байсан хүмүүсээс ялгар ...

Фердинанд Райх

Фердинанд Райх бол 1863 онд Херонимус Теодор Рихтерийн хамт индиг нээсэн, Германы химич бөгөөд физикч юм. Райх Бернбургт төрж, Фрайбергт нас эцэслэжээ. Тэрээр өнгөний сохор, зөвхөн хар ба цагаан өнгийг ялгадаг байсан тул Теодор Рихтерийг эрдмийн ...

Авиценна

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина буюу Авиценна нь Персийн философич, эмч, дорнодын аристотелизмийн төлөөлөл болсон хүн байв. Тэрээр Бухарын Афшан тосгонд төржээ. Энэ их хүн тэнгэрийн оддын хөдөлгөөний замыг тооцоолохоос авахуулаад хүний орган ...

Аристотель

Аристотель бол эртний Грекийн гүн ухаантан Платоны шавь юм. Гэхдээ Аристотель Платоны сургуулиас тусгаарлаж Афинд өөрийн бие даасан сургууль лицей байгуулж "Физик", "Метафизик", "Оюун санааны тухай", "Аналитик", "Категори", "Улс төр" зэрэг алдарт ...

Архит

Архит нь Эртний Грекийн гүн ухаантан, математикч, астрономич, хөгжмийн онолч, улс төрч, байлдах бодлоготон юм.

Иоханн Вольфганг фон Гёте

Иоханн Вольфганг фон Гёте бол Германы их зохиолч, эрдэмтэн, улс төрийн зүтгэлтэн хүн байв. ТүүнийФаус т жүжгийг дэлхийн уран зохиолын оргилуудын нэг хэмээн үздэг.

Рене Декарт

Рене Декарт нь Францын математикч, философич, физикч, физиологич бөгөөд аналитик геометрийн болон орчин үеийн философийн эцэг, физикийн үзэгдлийн "рефлексийн механизмыг" нээсэн гавъяатан юм. Францын "Эндр и Луара" хэмээх гол дагуух нутгийн тосгон ...

Бенжамин Франклин

Бенжамин Франклин Америкийн Нэгдсэн Улсыг үндэслэгч эцгүүдийн нэг юм. Тэрээр зохиолч, улс төрч, эрдэмтэн, нийгмийн зүтгэлтэн, дипломатч буюу улс төр, бизнес, шинжлэх ухаан, уран зохиол гэсэн хүний үйл ажиллагааны дөрвөн өөр салбарт хосгүй амжилта ...

Леонард Эйлер

Леонард Эйлер нь Швейцарийн математикч, физикч бөгөөд амьдралынхаа ихэнх хэсгийг Орос, Германд өнгөрүүлсэн юм. Түүний нэр герман хэлээр Ойлер гэж уншигддаг. Тэрээр интеграл, дифференциал тоолол ба графын онолд чухал нээлтүүд хийсэн билээ. Мөн тэр ...

Химийн индикатор

Индикатор - бодисын эсвэл түүний аль нэг бүрдүүлэгчийн агууламжийн өөрчлөлтийг нүдэнд харагдахуйцаар илэрхийлэх нэгдэл. Индикаторуудыг титрлэлтийн үед эсвэл рН, еН г.м. үзүүлэлтүүдийг богино хугацаанд тодорхойлоход ашиглагддаг. Янз бүрийн тусгай ...

Судалгаа

Судалгаа гэдэг нь "мэдлэгийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бүтээлч, тогтолцоотой ажил" юм. Судалгаа нь сэдэв эсвэл асуудлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээллийг цуглуулах, зохион байгуулах, задлан шинжилгээ, дүн шинжилгээ хийх зэргий ...

Түүхэн эх сурвалж

Угсаатны зүйн эх сурвалж Гэрэл зургийн эх сурвалж Хэл шинжлэлийн эх сурвалж Бичгийн эх сурвалж Эд өлгийн эх сурвалж Ардын аман зохиолын эх сурвалж Дуу авиа бичлэгийн эх сурвалж гэж ангилдаг байна.

Дархлаа судлал

Бидний хүрээлэн буй орчин тоо томшгүй олон эмгэгтөрөгчдийг \вирус, бактери, мөөгөнцөр, эгэл биетэн, шимэгчид\ агуулж байдаг. Эмгэгтөрөгч биед халдварлах, өвчлүүлэх эсэх нь түүний эсрэг тэмцэж буй дархлаа тогтолцооны идэвхээс шууд шалтгаална. Эмгэ ...

Зүү эмчилгээ

Зүү эмчилгээ нь хүний биен дээрх тодорхой цэг дээр зүү хатгах, төөнөх, дарах, барих, лазераар тусгах аргуудын аль нэгийг болон хослуулан хэрэглэж тодорхой төрлийн өвчин, зовиурыг эмчлэх арга болно. Зүү эмчилгээ нь Хятадын уламжлалт анагаах ухааны ...

Мэдрэл судлал

Мэдрэлийн тогтолцооны эмнэлзүй, бүтэц, үйлдэл, үүсэл хөгжлийг нийгэм, бодгал, эрхтэн, эс, молекулын түвшинд судалдаг бөгөөд дотроо хими, програмчлал, хэл зүй, сэтгэл судлал, тооны ухаан, анагаах ухаан зэрэг байгалийн ба нийгмийн ухааны олон салба ...

Мэс засал

Мэс засал гэдэг нь эмийн бодисоор эмчлэгдэхгүй өвчнийг, тусгайлан бэлдсэн өрөөнд эрүүл эдийг зүсэж, эд эсээс огтлох, нэмэх, шилжүүлэн суулгах зэрэг ажлуудыг хүн болон амьтанд тусгай багажнуудын тусламжтайгаар нарийн мэргэжлийн эмч хийдэг зүйлийг ...