ⓘ Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр гэдэг нь компьютерын техникийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд болох процессор, санах ой болон оролт, гаралтын блокууд өөр хоорондоо тусгай ш ..

Түгээгүүрийн архитектур

Комьпютерууд нь олон эд ангиудаас бүрдэх учир тэдгээрийг хооронд нь холбох зорилгоор түгээгүүрийг ашигладаг. Нэг эд ангиас нөгөө рүү мэдээллийн урсгалыг дамжуулахын тулд түгээгүүр нь ижил мэдээлэл дамжуулах сувагтай байдаг. Түгээгүүр нь: Хаягийн түгээгүүр Удирллагын түгээгүүр гэсэн 3 төрөлтэй байдаг. Өгөгдлийн түгээгүүр Түгээгүүр нь дараах үйл ажиллагаатай байна. Үүнд: Тохируулга – Түгээгүүр нь гадаад төхөөрөмжийг бэхлэж синхрончлохын тулд системийн клок дохиогоор хангадаг. Өгөгдөл хуваарилалт-Комьпютер дэх бүх төрлийн түгээгүүр нь комьпютер болон түүнд холбогдсон гадаад төхөөрөмжиййн хоор ...

Регистр

Регистр Процессорын дотор регистрүүд байрлах ба нэг регистр нэг үг хэмжээтэй өгөгдлийг хадгална. Процессор энд хадгалагдаж буй өгөгдөл дээр тооцоо хийх буюу бусад үйлдлүүд гүйцэтгэх командыг арифметик ба логик төхөөрөмжид өгдөг.Төв процессорын чипийг бүрдүүлж буй транзисторыг сэлгэн залгадаг, электрон мультивибратор шиг ажиллагаатай регистрүүд бол техникийн хувьд компьютерийн хадгалах төхөөрөмж дундаа хамгийн хурдан нь болно. Stack гэдэг нь сүүлд хадгалсан элемент нь эхний элементийг буцаах аргаар эмхлэгдсэн элементүүдийн эмх цэгцтэй олонлог юм. Үүний үйлдэл нь сүүлийн элементийг байрлуула ...

Сүлжээг бичиг баримтжуулах

Энэхүү сэдэв нь бичиг баримтжуулагдах шаардлагатай сүлжээний элемэнтүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулсан болно. Сүлжээний админууд сүлжээний бичиг баримтыг ижил процессоор баримтжуулна. Түүнчлэн сервис үйлчилгээ үзүүлэгчдийн төслийн дэлгэрэнгүй байдал нь зах зээлийн өрсөлдөөнд гол хөшүүрэг нь болдог." Non-network" нь загвар, үндэслэл, худалдан авах, сүлжээг суурилуулах удирдахад шаардлагатай бүх материал,нэр томъёо юм.

Оролт гаралт

Оролт гаралт буюу Input/Output, IO нь компьютер болон гадны өөр төхөөрөмж хоорондын холбоо юм. Оролт нь тухайн компьютерийн хүлээж авах өгөгдөл эсвэл дохио, гаралт нь тус компьютераас илгээж буй өгөгдөл, дохиог хэлнэ. Зохицуулах аргачлалууд: Channel I/O Memory-mapped I/O

Процессор ба Оролт-Гаралтын цикл

Процессор нь програмыг гүйцэтгэх чадвартай компьютерийн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Процессор нь програмын инструкцыг хөрвүүлэх болон өгөгдөл боловсруулна.Процессорын ерөнхий ажиллагаа нь компьютерийн оролтын төхөөрөмжөөс ирсэн мэдээлэл түгээгүүрийн системээр нь дамжиж санах ойд орох ба тэндээсээ командууд процессорын регистрүүд рүү орж улмаар боловсруулагддаг. Процессорын үйл ажиллагааны үр дүн нь эсрэгээрээ регистрээс санах ой руу тэндээсээ бусад төхөөрөмж рүү дамждаг. Процессорт орж ирсэн командыг удирдлагын хэсэг дэх тайлуур гэсэн төхөөрөмж нь тайлж яг ямар команд болох нь тодорхой болдог. Пр ...

I/O ports

Оролт гаралтын портууд Оролтын гаралтын төхөөрөмж Оролтын төхөөрөмж гэдэг нь боловсруулах төхөөрөмжид ямарваа нэгэн өгөгдлийг оруулах үйлдэл хийдэг төхөөрөмж юм. Гаралтын төхөөрөмж гэдэг бол таны оруулсан өгөгдлийг дүрс,дуу авиа,текст хэлбэрээр таньд хүргэх үйлдэл хийдэг төхөөрөмж юм. Түүнчлэн оролт гаралтын төхөөрөмж нь одоо үед бидний хэрэглээ болсон компьютерийн бүтцийн нэг томоохон хэсэг нь болдог билээ. Яагаад томоохон хэсэг болж байна вэ гэвэл компьютерийн бүтэц нь Төв Процессорын Байгууламж CPU Үндсэн санах ойMain memory түгээгүүрbusоролт гаралтын төхөөрөмжinput and output devices г ...

                                     

ⓘ Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр

Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр гэдэг нь компьютерын техникийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд болох процессор, санах ой болон оролт, гаралтын блокууд өөр хоорондоо тусгай шугамуудаар холбогдсон түгээгүүрийг хэлнэ. Физик бүтцийн хувьд эдгээр нь эд ангиудыг холбосон цахилгаан "утаснууд" байна.

Мэдээлэл дамжуулах шугамыг 3 ангилдаг байна:

  • Удирдах түгээгүүр Control bus
  • Хаягийн түгээгүүр Address bus
  • Өгөгдлийн түгээгүүр Data bus
                                     
  • дамжуулахын тулд түгээгүүр нь ижил мэдээлэл дамжуулах сувагтай байдаг. Түгээгүүр нь: Хаягийн түгээгүүр Өгөгдлийн түгээгүүр Удирллагын түгээгүүр гэсэн 3 төрөлтэй
  • түгээгүүрээр memoty bus дамжин холбогдох бөгөөд энэ түгээгүүр нь хаягийн түгээгүүр өгөгдлийн түгээгүүр гэх хоёр түгээгүүрийн нэгдэл болно.Процессор эхлээд
  • буй компьютер 3. Circuit хэлхээ, мэдээлэл дамжуулах шугам юм. Энэ сервер клиент хоёрынхоо алинд нь их мэдээлэл хадгалуулах, сүлжээний үйл ажиллагаанд
  • гэвэл компьютерийн бүтэц нь Төв Процессорын Байгууламж, Үндсэн санах ой, түгээгүүр bus оролт гаралтын төхөөрөмж input and output devices гэсэн хэсэгүүдээс