ⓘ Орон зайн агуулга - Нөөцийн бодитой зэрэг, Нөөцийн боломжтой, С, зэрэг, Геохими, Нөөцийн баттай зэрэг, Тектоник хавтан, Oracle database security ..

Нөөцийн бодитой зэрэг

Бодитой нөөц нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. - Хүдрийн биетийн хэлбэр, хэмжээ, байрших нөхцлийг тодорхойлсон, дотоод бүтцийн өөрчлөлтийг тогтоосон, хүдрийн биет дэх хоосон чулуулаг ба жишгийн шаардлага хангахгүй хүдэртэй хэсгийг ялгаж хүрээлсэн, атираашилд автсан байдал, томоохон хагарлуудын байрлал, түүгээр явагдсан шилжилтийн чиглэл ба далайц тодорхойлогдсон байна. - Ашигт малтмалын хүдэр, баяжмал болон эцсийн бүтээгдэхүүн дэх ашигтай ба хортой хольцын агуулга, орших нөхцөл, тархалтыг судалж тогтоосон байна. - Бодитой нөөцийн хил заагийг сорьцын шинжилгээний дүнд тулгуурлан, жишг ...

Нөөцийн боломжтой (С) зэрэг

Боломжтой нөөц нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. - Хүдрийн байгалийн ба технологийн төрөл, сортууд тодорхойлогдсон, тэдгээрийн орон зайн байршлын ерөнхий зүй тогтол ба тоон харьцаа нь судлагдсан байна. - Хүдрийн биетийн хэлбэр, хэмжээ, байрших нөхцөл тодорхойлогдсон, дотоод бүтцийн гол онцлог шинжүүд тайлбарлагдсан, томоохон хагарлуудын байрлал, түүгээр явагдсан шилжилтийн чиглэл ба далайцыг судалсан байна. - Хүдрийн технологийн шинж чанарыг лабораторийн технологийн туршилтын түвшинд судалж тогтоосон байна. Мөн үзүүлэлтийг харьцуулалтын аргаар тогтоосон байж болно. - Боломжтой нөөций ...

Геохими

Геохими нь дэлхий болон бусад нарны аймгийн гаригууд, мөн чулуулагийн химийн найрлага, тэнд явагдах химийн үйл явц, цаг хугацаа болон орон зайн хувьд хувьсан өөрчлөгдөх Дэлхийн химийн найрлага, агаар мандал, усан мандалд үзүүлэх нөлөөг судалдаг салбар шинжлэх ухаан юм. Геохимийн зарим салбарууд: Изотопийн геохими: Дэлхий дээрх химийн элементүүдийн харьцангуй болон үнэмлэхүй агуулга, тархалт, тэдгээрийн изотопийг судлана. Мөн химийн элементүүд хэрхэн яаж шилжиж байна, ямар зүй тогтолтойгоор тархаж байна гэдгийг дэлхийн янз бүрийн гүнд судлана. Органик геохими: Одоо болон геологийн өнгөрсөн ...

Нөөцийн баттай зэрэг

Баттай нөөц нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. - Хүдрийн биетийн хэлбэр, хэмжээ, байрших нөхцлийг тодорхойлсон, дотоод бүтцийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг тогтоосон, хүдрийн биет дэх хоосон чулуулаг болон жишгийн шаардлага хангахгүй хүдэржилттэй хэсгүүдийг ялгаж хүрээлсэн, атираашилд орсон байдал, хагарлуудын байрлал, түүгээр явагдсан шилжилтийн чиглэл ба далайц нь тогтоогдсон байна. - Хүдрийн байгалийн төрлүүд нь тодорхойлогдсон, технологийн төрөл ба сортууд нь ялгагдаж хүрээлэгдсэн, ашигт малтмалын чанар ба хүдрийн бодисын найрлагыг тогтоосон байна. - Баттай нөөцийн хил заагийг цооног б ...

Тектоник хавтан

Тектоник хавтан нь 1960-аад онд боловсрогдсон, Дэлхийн литосферийн хөдөлгөөнийг тайлбарладаг, Геологийн шинжлэх ухааны онол юм. Энэхүү онол нь 20-р зууны эх болон 1960-аад оны үед боловсрогдсон, тивүүд нүүх, далайн ёроол тэлэх таамаглалууд дээр тулгуурлан бий болсон онол юм. Дэлхий бүслүүрлэг тогтоцтой бөгөөд хамгийн гадна талын, харьцангуй хатуу хэсэг нь литосфери ба астеносфери гэсэн 2 үеэс тогтоно. Дэлхийн царцдас, мөн дээд мантийн дээд хэсэг болох "царцдасын дэвсгэр үе" гэж нэрлэгддэг 2 үеийг нийлүүлээд Литосфери гэнэ. Литосферийн доод талд астеносфери дээд мантийн хэсэг байрлана. Асте ...

Oracle database security

Хэрэглэгч бүр хэрэглэгчдэд олгодог хэд хэдэн системийн эх үүсвэрүүдийн хязгаарлалтыг тодорхойлсон профиль хийгддэг. Үүнд: CPU-ийн боловсруулах цаг нь хэрэглэгчийн сешнд зориулсан бөгөөд SQL statement-ээр хийсэн Oracle Database-д нэг дуудлага хийх боломжтой Хэрэглэгчийн сешнд зориулж сул зогссон хугацаа Нууц үгийн хязгаарлалтууд Хэрэглэгчийн үүсгэж болох синхрончлолын тоо Өгөгдлийг ашиглах логик I / O утга болон SQL statement-ээр хийсэн Oracle Database-д нэг дуудлага хийх Хэрэглэгчийн сешнд холбох боломжтой цагийн тоо Олон удаагийн амжилтгүй оролдлого хийсний дараа түгжигдэнэ Нууц үг дахин ...

                                     

ⓘ Орон зайн агуулга

  • нэгэн гол үзүүлэлтийн хувиран өөрчлөлт, тасралтгүй үргэлжлэх чанарыг орон зайн гурван чиглэлд боломжийн түвшинд үнэлсэн байна. - Хүдрийн байгалийн төрлүүд
  • үргэлжлэх чанарыг орон зайн гурван чиглэлд судалсан байна. - Хүдрийн байгалийн ба технологийн төрөл, сортууд тодорхойлогдсон, тэдгээрийн орон зайн байршлын ерөнхий
  • чулуулагийн химийн найрлага, тэнд явагдах химийн үйл явц, цаг хугацаа болон орон зайн хувьд хувьсан өөрчлөгдөх Дэлхийн химийн найрлага, агаар мандал, усан мандалд
  • нэгэн гол үзүүлэлтийн хувиран өөрчлөлт, тасралтгүй үргэлжлэх чанарыг орон зайн гурван чиглэлд найдвартай түвшинд тогтоосон байна. - Хүдрийн байгалийн
  • алдагдуулдаг хүчтэй соронзон орон бүхий уг газрын талаар тэмдэглэсэн байдаг ба энэ нь магнетитын соронзон чанартай эрдэс өндөр агуулга бүхий базальт их хэмжээтэй